Dartmouth students film the “Harlem Shake”

2.14.13.dartbeat.harlem-shake

2.14.13.dartbeat.harlem-shake

2.14.13.dartbeat.harlem-shake_Dennis-Ng.jpg